Ein Datrysiadau

Mae ein datrysiadau cludadwy wedi’u cynllunio i ofalu yn unrhyw le, o gartrefi, i ysbytai, cartrefi gofal neu hyd yn oed carafán.

Efallai eich bod chi yma oherwydd yr hoffech chi ddod o hyd i ateb i un o’r problemau mwyaf cyffredin y mae ein cwsmeriaid yn eu hwynebu, sydd wedi’u rhestru isod. Rydym yn gwmni sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac eisiau dod i’r ateb cywir i chi, felly os nad yw’ch problem wedi’i rhestru, cysylltwch â ni fel y gallwn ddod o hyd a’r cynhyrchion cywir i’ch helpu chi i ofalu.

Gofalwyr

Os ydych chi’n ofalwr, ac yn cefnogi rhywun gartref, bydd ein derbynnydd larwm symudol alluogi i chi gefnogi’ch anwylon cyn gynted ag y bydd eu hangen arnoch chi. Os ydych chi’n darparu gofal mewn lleoliad preswyl, bydd ein hestynnwr pellter gweithio yn helpu i sicrhau eich bod chi’n gallu gofalu am bawb.

Notifier

– Derbynnydd Larwm Cludadwy

Orion

– Estynnwr Pellter Gweithio

Onyx+

– Larwm Personol Mewn Datblygiad

Cwympo

Gall ein cyfres o ddyfeisiau clyfar ganiatáu i rywun alw am help os ydyn nhw’n syrthio, neu yrru rhybudd awtomatig os ydyn nhw wedi gadael eu gwely neu gadair.

CairFall

– Synhwyrydd Cwympo

Onyx

– Larwm Personol

Chime

– Botwm ‘Nurse Call’

Request

– Larwm Radio Botwm Mawr

Detect + Sit/Sleep

– Synhwyrydd Deiliadaeth

Detect + Floor

– Mat Pwysau

Sit/Sleep Advanced

– Synhwyrydd Gwely/Cadair Ddiwifr

Reach

– Llinyn Tynnu Radio

Move

– Synhwyrydd Symudiad Mewn Datblygiad

CairBand

– Synhwyrydd cwympo Mewn Datblygiad

Demensia

Efallai y bydd angen cymorth ychwanegol ar bobl sy’n byw gyda demensia i’w cadw’n ddiogel yn y cartref, gall ein dyfeisiau synhwyrol helpu i nodi digwyddiadau fel agoriad drws neu rywun yn gadael eu gwely.

Contact

– Synhwyrydd Drws/Ffenestr

CairFall

– Synhwyrydd Cwympo

Detect + Sit/Sleep

Synwyryddion Deiliadaeth

Detect + Floor

– Mat Pwysau

Pill

– Dosbarthwr Bilsen 

Move

– Synhwyrydd Symudiad Mewn Datblygiad

CairBand

– Synhwyrydd Cwympo Mewn Datblygiad

Anableddau Dysgu

Gall ein technolegau clyfar fod yn ffordd wych o annog annibyniaeth, wrth gadw pobl yn ddiogel.

Contact

– Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Chime

– Larwm Galwr Ffug/Cloch Drws

Flood

– Synhwyrydd Llifogydd

Request

– Larwm Radio Botwm Mawr

Vibe

– Ateb Nam Synhwyraidd Dod yn fuan

Move

– Synhwyrydd Symudiad Mewn Datblygiad

Gwlychu

Ydych chi’n gofalu am rywun sy’n weithiau yn gwlychu ei hun yn ystod y nos? Bydd ein datrysiad clyfar, synhwyrol a chyffyrddus yn rhybuddio gofalwr os oes angen cefnogaeth.

Detect + Enuresis

– Synhwyrydd Enwresis

Cam-Drin Domestig

Gellir rhaglennu ein dyfeisiau i godi larymau di-sain i’r rhai sydd angen codi galwad frys heb sylw.

Onyx

– Larwm Personol

Chime

– Larwm Di-sain

Diogelwch Cartref

Mae ein dyfeisiau clyfar yn gofalu am eich diogelwch hefyd. Os eich bod adra, neu i ffwrdd, gall ein datrysiadau cludadwy eich helpu i deimlo’n ddiogel.

Contact

– Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Detect + Floor

– Mat Pwysau

Move

– Synhwyrydd Symudiad Mewn Datblygiad

Anhawsterau Clyw

Os ydych chi’n poeni y bydd larymau’n yn swnio heb i neb sylwi, bydd ein system rhybuddio Vibe yn eich cysylltu â’n holl ddyfeisiau clyfar.

Vibe

– Ateb Nam SynhwyraiddDod yn fuan

Amgylcheddol

Gall ein synhwyryddion amgylcheddol nodi argyfyngau yn y cartref, er mwyn helpu i sicrhau eich bod chi neu’ch anwyliaid yn cael help yn gyflym.

Flood

– Synhwyrydd Llifogydd

Smoke+

– Larwm Mwg Gydgysylltiedig
 

Heat+

– Larwm Gwres Gydgysylltiedig
 

CO

– Synhwyrydd Carbon Monocsid

Climate

– Synhwyrydd Gwres a Lleithder

Cartrefi Gofal

Gan ddefnyddio synhwyryddion teleofal di-wifr newydd Cair, gall cartrefi gofal ddarparu mwy o ofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn maen nhw’n eu cefnogi. Gall ein synhwyryddion sicrhau y gellir rheoli risgiau fel cwympiadau, codi o’r gwely, gweithgaredd drws, anymataliaeth a thrigolion sydd angen cefnogaeth gan ddefnyddio’r ystod arloesol. Nid yn unig y mae hyn yn darparu amgylchedd mwy diogel, mae’n golygu y gellir darparu gofal mewn ffordd fwy clyfar, fwy cynhyrchiol a gellir treulio mwy o amser gyda thrigolion, gan wella eu lles. Mae ein technoleg yn cael ei gwneud i ofalu.

Beth ydym ni yn ei ddweud

“Wedi gweld ein hunain sut mae’n dechnoleg yn newid bywydau pobl am y gorau, mae’n ein gwneud ni yn hynod falch o fod yn rhan o’r cwmni anhygoel yma.”

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Rwyf wedi bod yn profi’r Notifier newydd gyda’r synwyryddion gwely a chadair ddiwifr. Rwy’n hollol argraffedig. Mae’r nodweddion newydd i gyd, enwedig ar ôl darllen y daflen rhaglennu, mor adfywiol. Ar ôl flynyddoedd o ddefnyddio systemau arall sydd ddim wedi gweithio, ond pobl ddim eisiau gwario ar atebion drud, i gael rhywbeth sydd yn gweithio efo synwyryddion Cair a Tunstall o’r diwedd yn anhygoel!! Mae hyd yn oed fod nad oes gwifrau yn y synwyryddion gwely/cadair yn rhyfeddol! Dwi’n dymuno baswn efo cartref gofal mawr sydd angen cit achos hwn fysa’r dechnoleg fyddai’n mynd am dan o hyn ymlaen.” / KDF Install

“Ers i OneCall Gyngor Stockton ddechrau gweithio gyda Cair yn 2018 mae’r cwmni wedi profi ei fod yn ased pwysig i ddarpariaeth technoleg gynorthwyol OneCall. Arloesol, proffesiynol, gyda gwasanaeth cwsmeriaid diguro. Mae OneCall yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda Cair i sicrhau mae anghenion amrywiol y bobl fwyaf bregus yn y gymuned yn cael eu hymateb.” / Stockton Borough Council