Ein Datrysiadau

Mae ein datrysiadau cludadwy wedi’u cynllunio i ofalu yn unrhyw le, o gartrefi, i ysbytai, cartrefi gofal neu hyd yn oed carafán.

Efallai eich bod chi yma oherwydd yr hoffech chi ddod o hyd i ateb i un o’r problemau mwyaf cyffredin y mae ein cwsmeriaid yn eu hwynebu, sydd wedi’u rhestru isod. Rydym yn gwmni sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac eisiau dod i’r ateb cywir i chi, felly os nad yw’ch problem wedi’i rhestru, cysylltwch â ni fel y gallwn ddod o hyd a’r cynhyrchion cywir i’ch helpu chi i ofalu

Cwympo

Gall ein cyfres o ddyfeisiau clyfar ganiatáu i rywun alw am help os ydyn nhw’n syrthio, neu yrru rhybudd awtomatig os ydyn nhw wedi gadael eu gwely neu gadair

Onyx

– Larwm Personol

Chime

– Botwm ‘Nurse Call’

Request

– Larwm Radio Botwm Mawr

Detect + Sit/Sleep

– Synhwyrydd Deiliadaeth

Move

– Synhwyrydd Symudiad Dod yn Fuan

Reach

– Llinyn Tynnu Diwifr Diddos Mewn Datbylgiad

Demensia

Efallai y bydd angen cymorth ychwanegol ar bobl sy’n byw gyda demensia i’w cadw’n ddiogel yn y cartref, gall ein dyfeisiau synhwyrol helpu i nodi digwyddiadau fel agoriad drws neu rywun yn gadael eu gwely

Contact

– Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Detect + Sit/Sleep

– Synhwyrydd Deiliadaeth

Move

– Synhwyrydd Symudiad Dod yn Fuan

Vibe

– Uned Dirgryniad, Sain a Gweledol Mewn Datblygiad

Gwlychu

Ydych chi’n gofalu am rywun sy’n weithiau yn gwlychu ei hun yn ystod y nos? Bydd ein datrysiad clyfar, synhwyrol a chyffyrddus yn rhybuddio gofalwr os oes angen cefnogaeth

Detect + Enuresis

– Synhwyrydd Enwresis

Anableddau Dysgu

Gall ein technolegau clyfar fod yn ffordd wych o annog annibyniaeth, wrth gadw pobl yn ddiogel

Contact

– Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Chime

– Larwm Galwr Ffug/Cloch Drws

Flood

– Synhwyrydd Llifogydd

Request

– Larwm Radio Botwm Mawr

Move

– Synhwyrydd Symudiad Dod yn Fuan

Vibe

– Uned Dirgryniad, Sain a Gweledol Mewn Datblygiad

Gofalwyr

Os ydych chi’n ofalwr, ac yn cefnogi rhywun gartref, beth bynnag fo eu hanghenion, bydd ein derbynnydd larwm Buzzz yn eich cadw chi’n gysylltiedig 24/7, gan roi’r tawelwch meddwl i chi y gallwch chi gefnogi’ch anwylion cyn gynted ag y bydd eu hangen arnoch chi. Os ydych chi’n darparu gofal mewn lleoliad preswyl, bydd ein hestynnwr pellter gweithio yn helpu i sicrhau eich bod chi’n gallu gofalu am bawb

Buzzz

– Derbynnydd Larwm Cludadwy

Orion

– Estynnwr Pellter Gweithio

Notifier

– Derbynnydd Larwm Cludadwy Dod yn Fuan

Diogelwch Cartref

Mae ein dyfeisiau clyfar yn gofalu am eich diogelwch hefyd. Os eich bod adra, neu i ffwrdd, gall ein datrysiadau cludadwy eich helpu i deimlo’n ddiogel

Contact

– Synhwyrydd Drws/Ffenestr

Chime

– Larwm Galwr Ffug/Cloch Drws

Move

– Synhwyrydd Symudiad Dod yn Fuan

Tân a Llifogydd

Gall ein synhwyryddion amgylcheddol nodi argyfyngau yn y cartref, er mwyn helpu i sicrhau eich bod chi neu’ch anwyliaid yn cael help yn gyflym

Flood

– Synhwyrydd Llifogydd

Temp

– Synhwyrydd Gwres a Lleithder Dod yn Fuan

Smoke

– Larwm Mwg Clyfar Mewn Datblygiad

Trais yn y Cartref

Gellir rhaglennu ein dyfeisiau i godi larymau di-sain i’r rhai sydd angen codi galwad frys heb sylw

Onyx

– Larwm Personol

Chime

– Larwm Di-sain

Anhawsterau Clyw

Os ydych chi’n poeni y bydd larymau’n yn swnio heb i neb sylwi, bydd ein system rhybuddio Vibe yn eich cysylltu â’n holl ddyfeisiau clyfar

Vibe

– Uned Dirgryniad, Sain a Gweledol Mewn Datblygiad

Cartrefi Gofal

Gan ddefnyddio synhwyryddion Teleofal di-wifr newydd Cair, gall cartrefi gofal ddarparu mwy o ofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn maen nhw’n eu cefnogi. Gall ein synhwyryddion sicrhau y gellir rheoli risgiau fel cwympiadau, codi o’r gwely, gweithgaredd drws, anymataliaeth a thrigolion sydd angen cefnogaeth gan ddefnyddio’r ystod arloesol. Nid yn unig y mae hyn yn darparu amgylchedd mwy diogel, mae’n golygu y gellir darparu gofal mewn ffordd fwy clyfar, fwy cynhyrchiol a gellir treulio mwy o amser gyda thrigolion, gan wella eu lles. Mae ein technoleg yn cael ei gwneud i ofalu

Beth ydym ni yn ei ddweud

“Mae Cair yn ymdrechu i ddatblygu atebion arloesol i broblemau cyffredin, rydyn ni’n gwneud hyn trwy wrando’n glos ar ein cwsmeriaid a chleientiaid.”

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

“Rydym yn cefnogi oedolion mewn lleoliad seibiant byr, mae’r system yn galluogi ein gwesteion i fyw bywyd mwy annibynnol yn ystod eu hamser gyda ni”
/ Community Integrated Care